Šolske sklade ureja 135. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI.

Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov.

Upravni odbor šolskega sklada – predstavniki delavcev

Tanja Benčič Rihtaršič – predsednica
Mojca Kocjan – namestnica predsednice
Katja Benčič
Boris Gomezel
Irena Oblak Galjanič – zapisnikar

Predstavnici staršev

Violeta Todorović
Meri Mijalova

Poslovnik šolskega sklada