Splošne določbe

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev.  

Tehnično in
finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.  

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši
izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. 

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. 

Naloge

Svet staršev:

 • Svet staršev: 
 • – predlaga nadstandardne programe;
 • – daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; 
 • – sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri
  pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu; 
 • – daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
 • – razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki; 
 • – obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom; 
 • – voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole; 
 • – lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno
  okolje; 
 • – v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine; 
 • – opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Člani sveta staršev