Strokovni organi v javni šoli so:

 • učiteljski zbor,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • razrednik in
 • strokovni aktivi.

1. Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci javne šole.

Učiteljski zbor:

 • obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
   daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
   predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
 • odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
 • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
 • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
  odloča o vzgojnih ukrepih in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

2. Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi dijaki in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

3. Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, vajencev oziroma dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

4. Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev, dijakov ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.