STROKOVNI AKTIVI

Sestavljajo ga učitelji istega ali sorodnega predmetnega področja.

Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta in strokovnega modula oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oz. študijskega dela, obravnava pripombe staršev, učiteljev in dijakov ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Strokovni aktivi bodo svoje delo usmerili v vsebinsko problematiko izvajanja učnega programa, v načrt izobraževanja članov aktiva ter v vnašanje novitet in različnih metod dela v razred. Pripravijo izpitne pole in vprašanja za prenovljeni program poklicne mature.

Delo aktiva bo potekalo v obliki rednih sestankov, pri čemer so obvezni najmanj 3 sestanki letno.

Namen sestankov je analiza skladnosti doseženega dela s tematskimi in letnimi pripravami, primerjava oblik in metod preverjanja in ocenjevanja znanja ter načrtovanje dela v naslednjem šolskem letu, pripravi proslav in projektnega tedna.

Druge naloge vodje in članov:

 • izdelava učnih načrtov učiteljev po programih in letnikih,
 • izdelava plana izobraževanja učitelja,
 • poročanje in analiza rezultatov dela ob koncu ocenjevalnega obdobja,
 • izdelava finančnega plana potrebščin (učbenikov, revij, učil, učne opreme, literature idr.),
 • hospitacije članov aktiva,
 • predstavitev vzorčne ure za člane aktiva ali kolektiv,
 • poročanje vodje aktiva/člana o delu aktiva na drugem sestanku sveta staršev,
 • spremljanje novosti v stroki (spletne strani MIZŠ, ZRSŠ, CPI, revije, časopisi idr.),
 • sodelovanje članov aktiva pri promociji šole,
 • vključevanje v mednarodno sodelovanje – izmenjava dijakov, priprava in sodelovanje v mednarodnih projektih,
 • sodelovanje na informativnem dnevu, dnevu odprtih vrat ali v projektnem tednu,
 • učitelji športne vzgoje pripravijo načrt varne poti na lokacije športne vzgoje in z njih, organizirajo in izvedejo vse aktivnosti, potrebne za izpeljavo športnega dne, pripravijo hišni red za pouk športne vzgoje, vodijo vse aktivnosti v zvezi s pridobitvijo statusa športnika, spremljajo napredovanje dijakov, ki so pridobili status, določajo in spremljajo nadomestne aktivnosti dijakov, ki so oproščeni športne vzgoje, organizirajo športne tabore idr.,
 • priprava osnutka za LDN 2023/2024 do 28. avgusta 2023.
 • izvajanje drugih nalog po nalogu ravnatelja.

Delovni sestanki predmetnega aktiva so obvezni za vse učitelje predmetnega aktiva. Glede na tekočo problematiko se bodo aktivi sestajali večkrat.

O vsakem sestanku aktiva se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o navzočnosti, dnevni red ter dogovore in sklepe.

Vodja aktiva pripravi letno poročilo.

 

AKTIV SLOVENŠČINE
Mojca Butinar Mužina

Nataša Stopar

Martina Toplišek

Breda Švara

Nada Đukić

VODJA: Nataša Stopar

 

AKTIV MATEMATIKE
Nataša Primožič

Tatiana Elisabet Primožič

Mojca Lazar

Mirjana Dujc

VODJA: Mirjana Dujc

 

AKTIV ITALIJANŠČINE
Sonja Šuligoj

Tea Race

Doris Hrvatin

Andrejka Šavron

Alenka Petrič

VODJA: Alenka Petrič

 

AKTIV ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE
Nataša Jerman

Tea Makivić

Alenka Petrič

Katarina Furlan

Mojca Žvokelj

VODJA: Katarina Furlan

 

AKTIV ZGODOVINE, GEOGRAFIJE IN UMETNOSTI
Meri Logar

Tanja Benčič Rihtaršič

Samo Štemberger

Doris Hrvatin

Stanka Vinčec

VODJA: Samo Štemberger

 

AKTIV ŠPORTNE VZGOJE
Miha Jelovčan

Maja Kugonič

Nino Legnar

Ingrid Kodarin

Eva Zorko

VODJA: Ingrid Kodarin

 

AKTIV NARAVOSLOVJA
Smiljana Škvarč

Vesna Eberle

Andreja Marzi

Robi Počkaj

Adrijana Šuligoj

Nika Fleihtinger

VODJA: Andreja Marzi

 

AKTIV DRUŽBOSLOVJA
Silvana Cijan

Mojca Kocjan

Klemen Maučec

Stanka Vinčec

Nataša Vrčon Tratar

VODJA: Stanka Vinčec

 

AKTIV EKONOMSKIH PREDMETOV
Tanja Skok

Keith Kleva

Dolores Omahen

Ester Jerkič Šturm

Leon Senica

Katja Benčič

Petra Bremec

Tjaša Jerman

VODJA: Petra Bremec

 

AKTIV INFORMATIKE
Doris Pohlen Gobbo

Boris Gomezel

Gregor Sotlar

Valerija Jakovac

VODJA: Gregor Sotlar

 

AKTIV RAČUNOVODSTVA, STATISTIKE IN POSLOVNE MATEMATIKE
Darja Palčič

Ingrid Baruca

Leon Senica

Tine Farkaš

VODJA: Tine Farkaš