STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi v javni šoli so:

 • učiteljski zbor,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • razrednik in
 • strokovni aktivi.

1. Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci javne šole.

Učiteljski zbor:

 • obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
 •  daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 •  predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
 • odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s
  predpisi,
 • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
 • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
 • odloča o vzgojnih ukrepih in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

2. Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi dijaki in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

3. Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, vajencev oziroma dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

4. Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela, obravnava pripombe staršev, dijakov ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

SVET STARŠEV

Splošne določbe
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Naloge

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole;
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno
  okolje;
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Člani

1. a ET Čmaj Fakin Andreja
1. b ET Hasanagić Midhad
1. c ET Lovrečič Viliam
2. a ET Martinuč Tilen
2. b ET Mamilovič Miranda
2. c ET Ilič Dorić Sanja
3. a ET Hadžirić Anesa
3. b ET Drljača Vesna
4. a ET Gladović Sandra
4. b ET Todorovič Novak Violeta
1. a EG Sever David
1. b EG Markežič Iva
2. a EG Birsa Borut
2. b EG Pangerc Blaž
3. a EG Novak Anita
3. b EG Klančar Janka
4. a EG Gržentić Barbara
4. b EG Štefe Nina
1. Tr Cvijanović Božana
1. Ad Handanagić Amra
2. Tr Miloš Maša
2. Ad Belec Polona
3. Tr/Ad Koren Corel Hejdi
4. a ET-PTI Kauković Midhad
5. a ET-PTI Soldatić Svetlana

Predsednik Sveta staršev SEPŠ Koper v šolskem leti 2023/24 je Borut Birsa.

Poslovnik sveta staršev

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Splošne določbe
Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.

Če je ustanovitelj šole država, je v svetu eden izmed članov predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež, ali več lokalnih skupnosti, če se le-te tako sporazumejo.

Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ne morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka, učenca oziroma dijaka, mandat predstavnikov študentov s statusom študenta, mandat predstavnikov odraslih pa s statusom udeleženca izobraževanja odraslih.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki, razen če akt o ustanovitvi določa drugače.

Delavci volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši na svetu staršev, dijaki pa na dijaški skupnosti.

Naloge
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
 • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,
 • obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka in odraslega kot drugostopenjski organ, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, če z zakonom ni določeno drugače,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski ali andragoški zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in dijaška skupnost
 • sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem VIZ dejavnosti šole ali z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s sklepom o ustanovitvi in s posebnimi predpisi
 • ter opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Člani

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJICE IN LOKALNE SKUPNOSTI
Tanja Velkavrh

PREDSTAVNIKI DELAVCEV
Mojca Butinar Mužina
Irena Oblak Galjanič
Maja Kugonič
Tea Race
Leon Senica

PREDSTAVNIKI STARŠEV
Janka Klančar
Danijela Andrejašič
Borut Birsa

PREDSTAVNICI DIJAKOV
Zala Birsa
Tobia Predikaka

Predsednica sveta zavoda je Tea Race, namestnik predsednice pa Leon Senica.

Poslovnik sveta šole