Zapri iskalnik

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.

Sestavo in naloge sveta staršev ureja 66. člen Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe
  daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom
 • voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
 • Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Svet staršev se v šolskem letu sestane najmanj dvakrat, in sicer v septembru in maju, po potrebi pa tudi večkrat.

Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2023/24 je Borut Birsa.