Na šoli je ustanovljen šolski razvojni tim. Ena od temeljnih nalog je akcijsko raziskovanje možnosti za razvoj šole ter implementacija razvojnih strategij v izobraževalni program.

Razvojni tim sestavljajo:

Leon Senica – vodja, vodje vseh strokovnih aktivov, vodje posameznih projektov, šolska svetovalna delavka, pomočnica ravnatelja in ravnateljica.

Razvojni tim šole je ustanovljen z namenom, da učitelji v sodelovanju z ravnateljico pripravljajo načrte za posodobitev šole in kreirajo razvojno politiko.

Na naši šoli razvojni tim deluje od šolskega leta 2018/2019. Med pomembnejšimi projekti je spodbujanje podjetnosti, inovativnosti in kreativnosti med dijaki, prepoznavnost šole v javnosti, sodelovanje s podjetniki, vključitev zunanjih predavateljev v učni proces, posodobitev modulov odprtega kurikula, izobraževanje zaposlenih, spodbujanje učiteljev k novim pristopom.

Program dela

ŠRT se srečuje mesečno oziroma po potrebi tedensko.

Temeljne naloge ŠRT so priprava strategije za povečan vpis novincev v vsakem novem šolskem letu, okrepitev sodelovanja s podjetniškim okoljem, aktivno delo z dijaki v projektih, aktivno povezovanje z domačim in tujim okoljem, promocija šole v javnosti, razvoj programa in vpeljava novosti.