Zapri iskalnik

Administrator

Trajanje izobraževanja: 3 leta
Stopnja izobrazbe: IV.

Dijaki uspešno zaključijo izobraževanje z opravljenim zaključnim izpitom. Vsebina zaključnega izpita je pisni in ustni izpit iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Administrator je usposobljen za komercialne in administrativne posle, dobro pa zna uporabljati sodobno informacijsko tehniko in tehnologijo. Ker mora biti administrator usposobljen za učinkovito delo s strankami, tako v slovenskem kot tudi v dveh tujih jezikih, je pomembno, da se zanj odločajo ljudje s smislom za organizacijo dela in za delo z ljudmi.

Zaposlijo se lahko v malih in srednjih podjetjih za opravljanje raznovrstnih administrativnih del. Prav tako se dobro vključijo v delo na področju javnega sektorja.

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijaki nadaljujejo šolanje v programu Poklicno-tehniškega izobraževanja – ekonomski tehnik in pridobijo V. stopnjo izobrazbe.

I. PREDMETI

KRATICE V URNIKU

ŠT. UR V LETNIKU na teden

1. letnik

2. letnik

3. letnik

  1. Slovenščina

SLO

3

2

1,5

  2. Italijanščina

ITA

2

2

1

  3. Matematika

MAT

3

2,5

1

  4. Angleščina

ANG

2

2

1

  5. Umetnost

UME

1

/

/

  6. Naravoslovje

NAR

2

2

/

  7. Družboslovje

DRU

2

2

/

  8. Športna vzgoja

ŠVZ

2

2

1

II. MODULI /Vsebinski sklopi

ŠT. UR V LETNIKU  na teden

teoretični del/praktični del

1. letnik

2. letnik

3. letnik

M1 – Temelji gospodarstva

TGO

VS    Gospodarske dejavnosti

1

/

/

VS    Temelji pravne kulture

/

1

/

VS     Pravnoorg. vidiki poslovanja

/

/

1

M2 – Administrativno poslovanje

APO

VS     Pisarniško poslovanje

2,5

1

/

VS     Knjigovodstvo

/

1

1

M3 – IKT in strojepisje

IKT

VS     Osnove računalništva

IKTora

2

2

/

VS     Strojepisje in obdelava besedil

IKTstr

1,5

1

1

M4 – Upravni postopek

UAP

VS   Priprava dokum. spl. uprav. postopka

UAP

1

1,5

2

VS   Uporaba poslovnega bontona

POB

2

/

/

M5 – Komuniciranje

PEK

2

2

/

M6 – Tajniška opravila

TAP

VS  Pisarniško tehnično delo

TAPptd

1

2

1

VS  Hitrostno tipkanje

TAPht

/

1

0,5

Odprti kurikul

OK

Trženje v sodobnem podjetju

TSP

1

2

1

Zdravstvena vzgoja

ZVZ

2

/

/

Psihologija

PSI

/

1

/

Poslovno računstvo

PR

/

2

/

Uporaba posl. bontona – dodat. kompet.

POB

/

/

1

Hitrostno tipkanje – dodat. kompet.

TAPht

1

1

/

Poslovno komuniciranje

IKTmap, PGV

/

/

0,5

Komuniciranje – dodat. kompetence

PEK

/

/

1

Knjigovodstvo – dodat. kompetence

KNJ

/

1

/

Praktično usposabljanje pri delodajalcu

PUD

114

114

684

Aktivno državljanstvo

AD

/

30

/

Interesne dejavnosti

ID

64

34

32