VPIS V 1. LETNIK SŠ

Program Št. oddelkov Št. vpisnih mest
1 Ekonomska gimnazija 2 56
2 Ekonomski tehnik 2 56
3 Administrator  1 26
4 Trgovec 1 26

 

POMEMBNI OBRAZCI

Rokovniki in razpis

Obrazci

Obrazci za vpis v dijaški dom

 

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V 1. LETNIK (povzeto iz rokovnika):

16. in 17. februar 2024 Informativni dnevi
2. april 2024 Zadnji rok za prijavo za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2024/2025
8. april 2024 do 16. ure Objava stanja prijav za vpis (na spletni strani Vpis v srednjo šolo | GOV.SI)
do 23. aprila 2024 do 15. ure Možnost prenosa prijave za vpis v drugo srednjo šolo
do 29. maja 2024 Obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa
od 17. do 21. junija 2024 do 14. ure Vpis sprejetih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka
do 21. junija 2024 do 16. ure Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka (na spletni strani Vpis v srednjo šolo | GOV.SI)
do 26. junija 2024 do 15. ure Prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka
2. in 3. julij 2024 Vpis sprejetih kandidatov v 2. krogu izbirnega postopka
4. julij 2024 Objava prostih mest za vpis (na spletni strani Vpis v srednjo šolo | GOV.SI)
do 31. avgusta 2024 Vpis na srednjih šolah s prostimi mesti

 Postopek prijave

  1. Prijavite se z obrazcem Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki ga lahko natisnete na naslednji povezavi (PRIJAVNICA ZA VPIS) ali kupite v knjigarnah (DZS 1,20 ). Prijava mora biti potrjena z žigom osnovne šole (pri tistih, ki so že obiskovali srednjo šolo, z žigom srednje šole).
  2. Učenci osnovnih šol prijavnico praviloma oddate na osnovni šoli, ostali kandidati in učenci, ki osnovno šolo zaključujete v tujini, pošljete prijavo neposredno na šolo. Upoštevane bodo prijave poslane do roka.
  3. Izpolnite lahko eno prijavo in jo pošljete na eno izbrano šolo.
  4. Prijavi ni potrebno ničesar priložiti.

 Prenos prijave

V roku prijavljeni učenci lahko zaradi spremembe namere svojo prijavo dvignejo na srednji šoli, na katero so jo prvotno oddali in jo prenesejo na drugo srednjo šolo oz. v drug program (do roka za prenos prijav).
Po roku za prenos prijav in do zaključka 2. kroga vpisnega postopka prijav ni več mogoče prenašati.

Navodila in obrazec za morebitni prenos prijavnice za vpis novincev v srednje šole je objavljen na spletni strani Vpis v srednjo šolo | GOV.SI.

Vpis

  1. Prijavljeni kandidati prejmejo s šole pisno vabilo.
  2. Kandidati na šolo osebno v spremstvu staršev prinesejo dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spričevalo zaključnega razreda OŠ).

Zgolj kandidati, ki so sodelovali v 1. krogu in zaradi omejitve niso bili sprejeti na izbran program, sodelujejo v 2. krogu izbirnega postopka in so vpisani v 2. krogu.

Kandidati, ki se na šoli niso prijavili do prijavnega roka (2. april 2024), ne sodelujejo v 1., niti v 2. vpisnem krogu.
V začetni letnik se lahko prijavijo in vpišejo šele od 4. julija 2024 do 31. avgusta 2024.

 VPIS V 4. oz. 5. LETNIK SŠ

Program Št. oddelkov Št. vpisnih mest
1 Ekonomski tehnik – PTI (3+2)* 1 28
2 Ekonomski tehnik – poklicni tečaj** 1 34

Opombe:
*V program Ekonomski tehnik – PTI (4. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja) se lahko vpišejo le dijaki s končanim poklicnim programom smeri Administrator ali Trgovec.
**V program Ekonomski tehnik – poklicni tečaj (5. letnik) se lahko vpišejo zgolj dijaki s končanim srednjim strokovnim izobraževanjem nesorodne smeri ali končanim gimnazijskim izobraževanjem.

POMEMBNI OBRAZCI

Rokovniki in razpis

Obrazci

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

16. in 17. februar 2024 Informativni dnevi
13. maj 2024 Rok prijave v program Ekonomski tehnik – poklicno-tehniško izobraževanje (POZOR: za dijake z opravljeno srednjo poklicno šolo smeri Trgovec, Administrator)
17. maj 2024 do 15. ure Objava stanja prijav (na spletni strani Vpis v srednjo šolo | GOV.SI)
do 3. junija 2024 Možnost prenosa prijave
do 20. junija 2024 Obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa
3. julij 2024 Vpis v poklicno-tehniško izobraževanje
do 31. avgusta 2024 Vpis na prosta mesta poklicno-tehniškega izobraževanja

 POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V POKLICNI TEČAJ

16. in 17. februar 2024 Informativni dnevi
5. september 2024 Rok prijave v poklicni tečaj Ekonomski tehnik (POZOR: za dijake z opravljeno srednjo strokovno šolo nesorodne smeri ali gimnazijo)
10. september 2024 do 15. ure Objava stanja prijav (na spletni strani Vpis v srednjo šolo | GOV.SI)
do 24. septembra 2024 Obveščanje kandidatov o omejitvah vpisa
Od 26. do 27. septembra 2024 Vpis v poklicni tečaj Ekonomski tehnik

 

RAZPISANI PROGRAMI V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

Med samim šolanjem se boste lahko vključili v različne interesne dejavnosti, sodelovali na tekmovanjih znanja iz splošnih in strokovnih predmetov ter v različnih športnih  panogah. Želimo, da temeljito razmislite o svojih poklicnih in študijskih  željah, interesih, o učnih navadah in sposobnostih. Poskusite  ugotoviti, kaj vas zares  zanima. Upamo, da se boste pravilno odločili in z našo pomočjo pridobili čim več  znanja, dober odnos do dela in dosegli zastavljene cilje.

Predstavljamo vam splošne informacije o možnostih šolanja v naslednjih izobraževalnih programih, ki jih razpisujemo v novem šolskem letu.

Ekonomska gimnazija

Trajanje izobraževanja: 4 leta
Stopnja izobrazbe: V.

Opomba: Za pregled predmetov, števila ur v letniku, glej: Predmetnik

Gimnazija je izobraževalni program, ki pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, spodbuja  ustvarjalnost ter razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju.

Strokovna gimnazija je splošnoizobraževalna šola, ki z delom programa razvija  določeno strokovno oziroma tehnično naravnanost in pripravlja dijake za nadaljnji študij ter poleg splošnih izvaja tudi strokovne izbirne maturitetne predmete.

Program ekonomske gimnazije pripravlja dijake za uspešno nadaljevanje izobraževanja na univerzitetnih študijskih programih in visokošolskih strokovnih programih.

Ekonomski tehnik

Trajanje izobraževanja: 4 leta
Stopnja izobrazbe: V.

Opomba: Za pregled predmetov, števila ur v letniku glej: Predmetnik

EKONOMSKI TEHNIKI  so usposobljeni  za  delo  v  računovodstvu  in  finančni  operativi  podjetij,  v  bančništvu,  zavarovalništvu,    za  delo  trgovskih  potnikov,  za  delo  v  komerciali  podjetij  ter  v  špediterstvu  in  carini.

Usposobljeni  so  za  podjetniško  sodelovanje  v  manjših  poslovnih  enotah  in  za timsko  delo  v  večjih  podjetjih.  Zato  so  najpomembnejše  psihofizične  lastnosti natančnost,   komunikativnost  in  smisel  za  organizacijo.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje na višjih in  visokih  strokovnih šolah, z dodatnim maturitetnim predmetom pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Trgovec

Trajanje izobraževanja: 3 leta
Stopnja izobrazbe: IV.

OPOMBA: Za pregled predmetov, števila ur v letniku, glej: Predmetnik

PRODAJALCI  se  zaposlijo  v  trgovinskih  podjetjih,  ki  se  ukvarjajo  s  prodajo  različnih  vrst  blaga:  živila,  tekstil,  obutev,  papir,  foto-material,  elektrotehnika,  gradbeni  material,  pohištvo,  železnina,  avtomobili  in  rezervni  deli,  itd.

Za  uspešno  opravljanje  poklica  so  izrednega  pomena  komunikacijske  sposobnosti  prodajalca,  od  katerega  se  pričakuje  učinkovito  in  kulturno  komuniciranje  s  kupci  v  slovenskem  in  enem  izmed  tujih  jezikov.  Prav  tako  je  za  uspešno  delo  potrebno  dobro  poznavanje  blaga  z  možnostjo  svetovanja  kupcem,  samoiniciativno  neprestano  izpopolnjevanje  in  hitro  prilagajanje tehnološkemu razvoju. Prodajalec mora obvladati trgovinsko poslovanje, trgovinsko tehnologijo, trgovinski informacijski sistem in  estetsko urejanje tržnega prostora.

Eden glavnih vzgojno-izobraževalnih ciljev programa je vzgoja podjetniško mislečih, odgovornih in poštenih prodajalcev.

Ovire za delo v blagovnem prometu so lahko alergije na alergene substance (prah, kemikalije…), hujše govorne motnje in telesne okvare.

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijaki nadaljujejo šolanje v poklicno-tehniškem izobraževanju po programu ekonomski tehnik za pridobitev V. stopnje izobrazbe.

Administrator

Trajanje izobraževanja: 3 leta
Stopnja izobrazbe: IV.

OPOMBA: Za pregled predmetov, število ur v letniku, glej: Predmetnik 

ADMINISTRATOR je usposobljen za komercialne in administrativne posle, dobro zna uporabljati sodobno informacijsko tehniko in tehnologijo. Ker mora biti administrator usposobljen za učinkovito delo s strankami, tako v slovenskem kot v dveh tujih jezikih, je pomembno, da se zanj odločajo ljudje s smislom za organizacijo dela in za delo z ljudmi.

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijaki nadaljujejo šolanje v poklicno-tehniškem izobraževanju po programu ekonomski tehnik za pridobitev V. stopnje izobrazbe.

Poklicno-tehniško izobraževanje  

Ekonomski tehnik (nadaljevalni program za administratorje in prodajalce)
Trajanje izobraževanja:
 2 leti
Stopnja izobrazbe: V.

OPOMBA: Za pregled predmetov, število ur v letniku, glej: Predmetnik 

EKONOMSKI TEHNIKI so usposobljeni za delo v računovodstvu in finančni operativi podjetij, v bančništvu, zavarovalništvu, za delo trgovskih potnikov, za delo v komerciali podjetij ter v špediterstvu in carini.

Usposobljeni so za podjetniško sodelovanje v manjših poslovnih enotah in za timsko  delo v večjih podjetjih. Zato so najpomembnejše psihofizične lastnosti natančnost, komunikativnost in smisel za organizacijo.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje na višjih in  visokih strokovnih šolah, z dodatnim maturitetnim predmetom pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Poklicni tečaj 

Ekonomski tehnik (nadaljevalni program)

OPOMBA: Za pregled predmetov, število ur v letniku, glej: Predmetnik 

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje. Na ta način si pridobi srednjo strokovno izobrazbo in poklic ekonomski tehnik.

Izobraževanje v programu ET – poklicni tečaj traja eno leto, zaključi pa se s poklicno maturo. V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

Izobraževanje po programu poklicni tečaj se vsako šolsko leto začne s 1. oktobrom.

 

Več o vpisu v srednjo šolo najdeš na strani: Vpis v srednjo šolo | GOV.SI