Kaj je namen usmerjanja otrok s posebnimi potrebami?

Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja ter zagotovitev različnih načinov in oblik pomoči.

 

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjo v duševnem razvoju, slepi in slabovidni oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Z odločbo o usmeritvi se vključujejo v zanje najprimernejši program in pri tem dobijo tudi drugo ustrezno pomoč.

 

Potek postopka usmerjanja za dijake s posebnimi potrebami:

 

1. Starši ali polnoletni dijak odda Vlogo za začetek postopka usmerjanja na Zavod za šolstvo (obrazec: Zahteva za začetek postopka usmerjanja), lahko pa jo izpolnijo v šolski svetovalni službi.

2. Šola napiše Poročilo o otroku (obrazec: Poročilo o otroku).

3. Oba obrazca se pošlje na naslov pristojnega ZRSS:
Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
Območna enota Koper (za Ireno Sivka),
Cankarjeva 5,
6000 Koper

4. Zavod za šolstvo posreduje podatke pristojni Komisiji za usmerjanje.

5. Komisija se sestane s starši in otrokom ter izda Strokovno mnenje. To pošlje staršem in Zavodu za šolstvo.

6. Na podlagi strokovnega mnenja komisije in ostalih listin pristojna enota izda Odločbo o usmeritvi, ki jo prejmejo straši in šola. V odločbi se določi:

 • program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok usmerja,
 • vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje,
 • šolo, v katero se otrok usmeri,
 • datum vključitve v šolo,
 • rok za preverjanje ustreznosti usmeritve, ki ne sme biti daljši od treh let,
 • obseg in vrsto izvajanja dodatne strokovne pomoči,
 • pripomočke, ki so potrebni za vključitev otroka v program,
 • občasnega ali stalnega spremljevalca za fizično pomoč gibalno oviranemu otroku,
 • morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku glede na predpisane normative,
 • morebitne pravice, ki izhajajo iz 15. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

 

7. Ravnatelj šole določi strokovno skupino, ki pripravi individualiziran program za dijaka. Program mora biti pripravljen v enem mesecu po prejemu odločbe. Strokovno skupino sestavljajo:

 • svetovalna delavka za koordinacijo otrok s posebnimi potrebami,
 • ravnatelj,
 • razrednik,
 • učitelji, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč,
 • morebitni zunanji sodelavci,
 • po potrebi je sklican razredni učiteljski zbor,
 • starši dijaka.

8. Delo z dijaki na šoli zajema:

 • evidentiranje dijakov s posebnimi potrebami,
 • razgovore z dijaki in starši,
 • sodelovanje v strokovnih skupinah za pripravo in spremljanje individualiziranega programa dela za vse dijake s posebnimi potrebami na šoli,
 • sodelovanje s komisijami za usmerjanje,
 • pisanje individualiziranih programov,
 • koordinacijo in vodenje sestankov strokovnih skupin,
 • informiranje učiteljev,
 • sodelovanje s starši,
 • individualno delo z dijaki s posebnimi potrebami,
 • nudenje dodatne strokovne pomoči dijakom,
 • evalvacijo dela z dijaki in
 • drugo delo, povezano z dijaki s posebnimi potrebami.

 

9. Vse morebitne spremembe se sporoči na Zavod za šolstvo (izpis, sprememba programa, dokončanje šolanja). Več podatkov in ustrezne obrazce  se dobi na spletni strani Zavoda za šolstvo pod rubriko »Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami«.

 

Zakonske podlage usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami