Zapri iskalnik

Šolanje odrasli

Obveščamo vas, da so vpisna mesta že polno zasedena.  
Se zahvaljujemo za razumevanje.

Programi izobraževanja 

V šolskem letu 2023/24 šola izvaja naslednje programe:

 • program Ekonomski tehnik,
 • program Ekonomski tehnik – PTI
 • program Prodajalec,
 • program Administrator,
 • programu Ekonomska gimnazija

Organizatorica izobraževanja odraslih: Ester Bevk
telefon: +386 5 6637 500
elektronski naslov: ester.blazovic@seps.si
uradne ure: 8.00–13.00 v tajništvu šole

  PROGRAM (POKLIC) TRAJANJE  REDNEGA  ŠOL. STOPNJA
1. Ekonomska gimnazija (1998) 4 V.
2. Ekonomski tehnik (2008) nov program 4 V.
3. Prodajalec (2008) 3 IV.
4. Administrator (2008) 3 IV.
5. Ekonomski tehnik – PTI (2008) 2 V.

Programi usposabljajo za naslednje poklice:

Nadaljevanje prekinjenega izobraževanja

Kandidati lahko prekinjeno šolanje zaključijo po sedaj veljavnem predmetniku tako, da opravijo predmetne izpite, glede na PRILAGODITEV PROGRAMA, ki ga določi šola.

Prekvalifikacija

Enako velja za kandidate, ki se želijo prekvalificirati (pridobiti še en poklic iste stopnje) ali so se začeli izobraževati za določen poklic, nadaljevati pa želijo  v drugem.

Organizacija in izvedba izobraževanja odraslih

Organizacija in izvedba izobraževalnega programa bo potekala v skladu z določili Navodil o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur. l. št. 8/2008).

Prilagoditve pa so odvisne od organizacijskega modela izrednega izobraževanja:

 1. Skupinski organizacijski model: oblikujejo se učne skupine s predvidenim okvirnim skupnim načinom poteka in trajanja izobraževanja (šolski oziroma tečajni model). Obseg organiziranega izobraževalnega dela na ravni celotnega programa obsega vsaj 50 % obsega organiziranega izobraževalnega dela v rednem izobraževanju.

Ekonomsko vzdržna  meja za izvedbo tega modela je vsaj 20 udeležencev na oddelek oziroma skupino.

 1. Individualni organizacijski model predvideva, da se posameznik pretežno ali v celoti izobražuje sam, pri čemur mu izvajalec nudi le možnost preverjanja znanja (izpitni sistem). Možna je tudi pomoč v obliki organiziranih predavanj, individualnih ali skupinskih konzultacij, vodenega samoizobraževanja, e – izobraževanja ipd.

Šola se bo po končanem vpisu (predvidoma po 5. oktobru) po analizi uvodnih pogovorov odločila za oblikovanje skupin oziroma za individualni org. model. Na osnovi dosedanjih izkušenj predvidevamo, da ne bo mogoče oblikovati dovolj velikih skupin, čeprav je to ena izmed naših prioritet. Šola je zato dodelala individualni model z naslednjimi značilnostmi:

 • šola ne organizira  predavanj, kandidati se samostojno učijo, opravljajo samo izpite,
 • kandidat dobi osebni izobraževalni načrt  OIN,
 • kandidati  poravnajo vpisnino za tekoče šolsko leto, izpite plačajo ob prijavi izpita,
 • kandidati pristopijo k izpitu po razporedu, ki ga določi šola,
 • izpiti so praviloma v dopoldanskem času,
 • izpiti so pisni (P), ustni (U), kombinirani (P in U), praktični na računalniku (PR. NA RAČ.) ali  seminarske naloge, odvisno od narave predmeta,
 • kandidati opravljajo izpite samo pred profesorjem spraševalcem (ni komisije),
 • lahko jih ponavljajo večkrat (tretjič pred komisijo),
 • pozitivne ocene, pridobljene na izpitu, profesor vpiše v indeks takoj po opravljenem izpitu, pečat pa dobi kandidat v tajništvu šole naslednji mesec,
 • vrstni red izpitov izbira kandidat sam,
 • kandidat lahko opravlja v posameznem izpitnem roku največ 2 izpita  (priporočamo le en pisni  izpit),
 • ni časovne omejitve, do kdaj mora izpite opraviti (ni omejitve na tekoče šolsko leto),
 • ni pogojev, koliko izpitov mora opraviti do konca šolskega leta,
 • kandidati se lahko ob začetku novega šolskega leta vpišejo redno, če izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik in ima šola prosta mesta,
 • kandidati študirajo praviloma po istem programu (isti učbeniki) kot redni dijaki naše šole,
 • nekatere učbenike si kandidati lahko izposodijo v šolski knjižnici,
 • za nekatere strokovne predmete (predhodni dogovor s profesorjem spraševalcem) pa so gradiva brezplačno dostopna na www.unisvet.si,
 • navodila za študij oziroma seznam literature dobijo kandidati na šoli pri profesorjih spraševalcih,
 • profesorji priporočajo, da se kandidati z njimi posvetujejo preden se začno pripravljati na izpit;
 • spraševalci so dosegljivi v zbornici v času pouka, med pogovornimi urami, popoldne pa tudi v času govorilnih ur;
 • spraševalci so dosegljivi tudi na telefonski številki zbornice 05-6637 505  in na elektronskih naslovih objavljeni na spletni strani šole pod zavihkom;
 • na željo vpisanega kandidata  šola  izda »Potrdilo o vpisu v samoizobraževanje«.

Izvedbeni predmetniki

Pri organizaciji dela upoštevamo 47. člen Zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96), ki določa, da se »značilnostim, potrebam in možnostim udeležencev izobraževanja odraslih prilagajajo tudi trajanje izobraževanja, zaporedje pouka posameznih predmetov ali predmetnih področij, načini in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja in njihovo napredovanje.« ter Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur. l. RS št. 8/2008).

Vsak udeleženec izobraževanja odraslih (IO) dobi navodila – Informacije o vpisu in poteku izobraževanja, ki vsebujejo podatke o informiranju, načinih izvajanja organiziranih oblik izobraževanja in izpitnih rokih za šolsko leto.

Kandidati, ki so izbrali individualni model, opravljajo izpite v skladu z osebnim izobraževalnim načrtom, ki je sestavljen po veljavnem predmetniku posameznega programa.

Kandidati, ki se izobražujejo za poklic PRODAJALEC in ADMINISTRATOR, morajo opraviti s predmetnikom določeno število ur praktičnega usposabljanja pri delodajalcu (PUD) – 684 ur.  Kandidati so na PUD napoteni z obrazcem, ki ga dobijo pri organizatorki PUD-a. Po opravljenem PUD-u obrazec (potrdi ga delodajalec) prinesejo organizatorki PUD-a, ki vpiše oceno v indeks.

Kandidati so oproščeni športne vzgoje.

 Ocenjevanje znanja

Ocenjevanje znanja bo potekalo v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. št. 60/2010), Šolskimi pravili ocenjevanja in Načrtom ocenjevanja.

 Osebni izobraževalni načrt

se oblikuje za vsakega udeleženca IO. Vsebuje pogoje, načine, oblike, obseg in roke za izpolnitev obveznosti predvidenih z izobraževalnim programom.

Organizatorici praktičnega usposabljanja z delom

Tanja Skok, I. nadstropje / 112
telefon: +386 5 6637 505;  +386 5  77 77 524
elektronski naslov: tanja.skok@seps.si

Andrejka Šavron, I. nadstropje / 101
telefon: +386 5  77 77 526;  +386 5  6637 505
elektronski naslov:  andrejka.savron@seps.si

Šolska knjižnica:

 • Irena Oblak Galjanič
 • telefon: +386 5 663 7 514
 • elektronski naslov: knjiznica@seps.si

Urnik:  vsak dan od 8.00 do 14.00