Splošne določbe

Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.

Če je ustanovitelj šole država, je v svetu eden izmed članov predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež, ali več lokalnih skupnosti, če se le-te tako sporazumejo.

Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ne morejo voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka, učenca oziroma dijaka, mandat predstavnikov študentov s statusom študenta, mandat predstavnikov odraslih pa s statusom udeleženca izobraževanja odraslih.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki, razen če akt o ustanovitvi določa drugače.

Delavci volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši na svetu staršev, dijaki pa na dijaški skupnosti.

Naloge

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
  • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
    odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
  • sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,
  • obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,
  • odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka in odraslega kot drugostopenjski organ, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, če z zakonom ni določeno drugače,
  • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski ali andragoški zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev in dijaška skupnost,
  • sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem VIZ dejavnosti šole ali z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s sklepom o ustanovitvi in s posebnimi predpisi,
  • ter opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Člani

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJICE IN LOKALNE SKUPNOSTI
Tanja Velkavrh

PREDSTAVNIKI DELAVCEV
Mojca Butinar Mužina
Irena Oblak Galjanič
Maja Kugonič
Tea Race
Leon Senica

PREDSTAVNIKI STARŠEV
Janka Klančar
Danijela Andrejašič
Borut Birsa

PREDSTAVNIKA DIJAKOV
Zala Birsa
Tobia Predikaka

Predsednica sveta zavoda je Tea Race, namestnik predsednice pa Leon Senica.

Poslovnik sveta šole