Zapri iskalnik

Ekonomski tehnik

Trajanje izobraževanja: 4 leta
Stopnja izobrazbe: V.

Dijaki uspešno zaključijo izobraževanje z opravljeno poklicno maturo. Vsebina mature:

slovenščina, gospodarstvo, tuji jezik ali matematika in izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Dijaki v 4. letniku imajo še 34 ur priprav na maturo iz slovenščine in 34 ur priprav na maturo iz matematike oz. tujega jezika.

Ekonomski tehniki so usposobljeni za delo v računovodstvu in finančni operativi podjetij, v bančništvu, zavarovalništvu, za delo trgovskih potnikov, za delo v komerciali podjetij ter v špediterstvu in carini.

Usposobljeni so za podjetniško sodelovanje v manjših poslovnih enotah in za timsko delo v večjih podjetjih, zato so najpomembnejše psihofizične lastnosti natančnost, komunikativnost in smisel za organizacijo.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah, z dodatnim maturitetnim predmetom pa tudi na mnogih univerzitetnih programih.

I. PREDMETI

KRATICE

 V URNIKU

ŠT. UR V LETNIKU na teden

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

  1. Slovenščina

SLO

4

3

3

4

  2. Italijanščina

ITA

2

2

2

2

  3. Angleščina

ANG

3

3

3

3

  4. Nemščina

NEM

2

2

2

/

  5. Matematika

MAT

3

3

2

3

  6. Umetnost

UME

2

/

/

/

  7. Zgodovina

ZGO

3

/

/

/

  8. Geografija

GEO

2

/

/

/

  9. Sociologija

SOC

/

2

/

/

10. Psihologija

PSI

/

/

/

2

11. Kemija

KEM

3

/

/

/

12. Biologija

BIO

3

/

/

/

13. Športna vzgoja

ŠVZ

2

3

3

2

 

II. MODULI/ Vsebinski sklopi

 

 

ŠT. UR V LETNIKU  na teden

 

teoretični del/praktični del

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

M1 – Poslovni projekti

POP

 

VS  Projektno delo

VS  IKT

POP

POP

/

/

/

3

2

2

/

/

M2 – Poslovanje podjetij

POS

 

VS Trženje

POS

/

4

/

/

VS Menedžment

POS

/

/

4

/

M3 – Ekonomika podjetja

EKP

 

VS  Posl. računstvo in statistična obdelava  

      podatkov

EKPprs

/

/

2

1

VS  Ekonomika podjetja

EKPekp

/

/

/

2

VS  Temelj. računovodske inform.     

EKPtri

/

2

/

/

M4 – Sodobno gospodarstvo

SOG

 

VS  Razvoj in delitev gosp.

SOGrdg

/

/

2

1

VS  Gospodarske dejavnosti

SOGgod

2

1

/

/

VS  Temelji pravne kulture

SOGtpk

/

2

/

/

VS Pravno-organizacijski vidiki poslovanja

SOGpvp

/

/

2

/

M5 – Finančno poslovanje

FIP

VS  Finančni trgi in ustanove

FIPftu

/

/

2

/

VS  Plač. promet in posl. z gotov

FIPppg

/

/

1

/

VS  Prodaja finančnih storitev

FIPpfs

/

/

1

/

M6 – Materialno knjigovodstvo

MAK

VS  Denarno poslovanje

MAKdp

/

/

1

/

VS  Evidentiranje blaga in storitev    

MAKebs

/

/

2

/

VS  Računovodenje proizvodnje

MAKrčp

/

/

1

/

M12 Finančno knjigovodstvo

FIK

/

/

/

3

Odprti kurikul

OK

Komercialno poslovanje

KOP

/

/

2

2

Zavarovalne storitve

ZAS

/

/

/

3

Poslovni bonton

PBO

/

2

/

/

Zdravstvena vzgoja

ZVZ

/

2

/

/

Strojepisje

STR

1

/

/

/

Logistika in špediterske storitve

LOG

/

/

/

2

Gospodarske dejavnosti – dodat. kompetence

SOG

/

1

/

/

Poslovna mat. v praksi – dodat. kompetence

EKP

/

/

/

1

Računovodstvo na računal. – dodat. kompet.

EKP

/

1

/

/

Aktivno državljanstvo

AD

/

/

34

/

Interesne dejavnosti

ID

96

96

62

64

Praktično usposabljanje pri delodajalcu

PUD

/

76

76

/