Zapri iskalnik

Dijaška prehrana

Dijaška prehrana pomeni organizirano prehrano dijakov v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem. Šolska prehrana obsega dopoldansko malico.

Prijava na dijaško prehrano

Dijak, oziroma njegovi starši, oddajo pisno prijavo na šolsko prehrano na predpisanem obrazcu praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Prijavo lahko oddajo tudi kadarkoli med šolskim letom.

Učenec, ki se vpisuje v 1. letnik oziroma njegovi starši, oddajo šoli pisno prijavo na šolsko prehrano ob vpisu.
Prijavo lahko kadarkoli pisno prekličejo. Preklic velja z naslednjim dnem.

Obrazec za prijavo na dijaško prehrano 2023-24

Subvencija za dijaško prehrano

Višina subvencije je določena z zakonom. Dijaku se pravica prizna z Odločbo Centra za socialno delo. Dijak ne more zahtevati obroka samo v višini pripadajoče subvencije. Razliko med ceno malice in pripadajočo subvencijo (v nadaljevanju prispevek) krijejo dijaki oziroma starši.

Obrazec za odjavo iz dijaške prehrane

Naročnik  lahko naročilo posameznega obroka ali vse naročene obroke šolske prehrane:

  • Trajno prekliče, in sicer tako, da v tajništvu  predloži pisni preklic prijave z navedbo datuma prenehanja naročila, sicer preklic velja od naslednjega dne po podanem pisnem preklicu, če je ta predložen najkasneje do 8. ure.
  • Začasno odjavi za naslednji dan oziroma dneve, in sicer tako, da v tajništvu  predloži pisno odjavo obroka/-ov (neposredno, preko faksa 05 66 37 506) ali preko spletnega obrazca za Odjavo iz dijaške prehrane in sicer najkasneje do 8. ure za naslednji dan.
  • V primeru bolezni ali drugih izrednih okoliščin zaradi katerih je dijak-inja odsoten-a in ne more pravočasno odjaviti (en dan prej) lahko odjavi obrok do 8. ure zjutraj  za tekoči dan (subvencionirana odjava).

Obrazec za odjavo iz dijaške prehrane

"*" indicates required fields

DD dot MM dot YYYY
DD dot MM dot YYYY
Max. file size: 64 MB.
Max. file size: 64 MB.
*

Dijak lahko odjavi posamezni obrok sam le v primeru, da so starši s tem soglašali ob prijavi na malico.

Obrok morajo starši ali dijak odjaviti najkasneje en delovni dan prej do 8:00 ure osebno v tajništvu ali po telefonu 05 663 75 00 ali po e-pošti na info@seps.si.

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani  obroki se ne odštevajo oziroma ne subvencionirajo in jih mora naročnik plačati v polni ceni (2,73 EUR).

Plačevanje prispevka za dijaško prehrano

Prispevek za  šolsko prehrano v višini razlike med ceno malice in pripadajočo subvencijo plača dijak oziroma starši na podlagi prejete položnice. Plačilo se izvrši do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Prevzem obroka

Dijaki prevzamejo obrok v jedilnici po urniku delitve, ki velja za tekoče šolsko leto. V primeru športnega dne ali v drugih primerih, ko prevzem v jedilnici ni mogoč, prevzamejo obrok skladno z navodili, ki jih za prevzem malice za ta dan določi ravnateljica.

Upravičenci prevzamejo obrok z dijaško izkaznico, na kateri je čip.

Nadzor nad koriščenjem obrokov dijaške prehrane

Ob prevzemu obroka se z dijaško izkaznico evidentira prevzem obroka. Oseba, ki obroke deli, ali delavec šole lahko preveri istovetnost dijaka. V primeru suma, da ne gre za istega dijaka in se ta ne more izkazati z osebnim dokumentom, lahko dijak prevzame obrok šele, ko njegovo istovetnost potrdi delavec šole.

Navodila za dijake, ki jim ni priznana pravica do subvencije

Ostalim dijakom, ki bi želeli prejemati malico, bo še vedno zagotovljen obrok po ceni 3,60 EUR v šolski kuhinji. Naročila bo sprejemala šolska kuhinja. Malico boste plačevali sproti na blagajni v kuhinji.