Zapri iskalnik

Ekonomski tehnik – PTI

Trajanje izobraževanja: 4 leta
Stopnja izobrazbe: V.

Dijaki uspešno zaključijo izobraževanje z opravljeno poklicno maturo. Vsebina mature:

slovenščina, gospodarstvo, tuji jezik ali matematika in izdelek oziroma storitev z zagovorom.

Dijaki v 4. letniku imajo še 34 ur priprav na maturo iz slovenščine in 34 ur priprav na maturo iz matematike oz. tujega jezika.

Ekonomski tehniki so usposobljeni za delo v računovodstvu in finančni operativi podjetij, v bančništvu, zavarovalništvu, za delo trgovskih potnikov, za delo v komerciali podjetij ter v špediterstvu in carini.

Usposobljeni so za podjetniško sodelovanje v manjših poslovnih enotah in za timsko delo v večjih podjetjih, zato so najpomembnejše psihofizične lastnosti natančnost, komunikativnost in smisel za organizacijo.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah, z dodatnim maturitetnim predmetom pa tudi na mnogih univerzitetnih programih.

  I PREDMETI

  Splošni in strokovni

KRATICE V URNIKU

ŠTEVILO UR V LETNIKU na teden

4. letnik

5. letnik

  1. Slovenščina

SLO

4

4

  2. Italijanščina

ITA

2

/

  3. Matematika

MAT

3

3

  4. Angleščina

ANG

4

4

  5. Nemščina

NEM

/

2

  6. Umetnost

UME

1

/

  7. Zgodovina

ZGO

1

/

  8. Geografija

GEO

1

/

  9. Sociologija

SOC

/

1

10. Kemija

KEM

2

/

11. Biologija                         

BIO

2

/

12. Športna vzgoja

ŠVZ

3

2

II. MODULI – Vsebinski sklopi

 

 

ŠT. UR V LETNIKU  na teden

Teoretični del/praktični del

M1 – Projekti in poslovanje podjetja

 

 

VS   Projektno delo

PPP

/

3

VS   Menedžment

PPPmen

3

/

VS   IKT

PPPikt

2

/

M2 – Delovanje gosp. in ekon. poslov.

 

 

 

VS  Razvoj in delovanje gospodarstva

DGErdg

/

2

VS  Poslovno računstvo in statistična obdelava podatkov

DGEpr

/

3

VS  Ekonomika podjetja

DGE

2

/

M6 – Upravno administrat. poslovanje

 

 

 

VS  Upravno poslovanje

UAP

/

2

VS  Administrativno poslovanje

UAP

2

/

M11 – Neposredno trženje

 

 

 

VS  Administrativno-komunikacijska dela

TRŽakd

/

1

VS  Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev

TRŽnet

/

1

VS  Tržno informacijski sistem

TRŽtif

/

1

Odprti kurikul:

OK

 

 

Komercialno poslovanje

 

 

 

VS  Nabava in prodaja

KOPnip

/

1

VS  Tržno komuniciranje

KOPtrk

/

1

VS  Razvrščanje blaga

KOP

2

/

Italijanščina – stroka

ITA

/

2

Psihologija          

PSI

1

/

Praktično  usposabljanje  pri delodajalcu

PUD

76

/

Interesne dejavnosti

ID

64

32