Dijaki tujci

V Sloveniji se lahko pod enakimi pogoji kot slovenski državljani v srednjih šoli izobražujejo državljani držav članic EU in državljani držav, s katerimi ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o vzajemnem izobraževanju. Slovenija ima sklenjeno tovrstno mednarodno pogodbo o vzajemnem izobraževanju z naslednjimi državami: Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo in Kosovim.

To pomeni, da se državljani teh držav pri nas izobražujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Lahko se prijavijo na razpisana mesta, ki so razpisana za devetošolce, njihovo šolanje pa je brezplačno. Popolnoma enako velja za vse državljane držav članic EU.

Drugi tujci pa se pri nas ne morejo izobraževati pod enakimi pogoji, razen če je vsaj eden staršev pri nas zaposlen ter ob vpisu rezident Republike Slovenije za davčne namene.

Če ta pogoj ni izpolnjen, se drugi tujci lahko vpišejo v izobraževalne programe, v katerih so po vpisu kandidatov iz prejšnjega odstavka še prosta vpisna mesta ter šolanje samostojno financirajo.

 

Dokumentacija ob vpisu

Osebe, ki so končale šolanje v tujini in bi rade nadaljevale izobraževanje na naši šoli, morajo priložiti sledeče dokumente:

  1. Vlogo (Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole),
  2. Osebni dokument in njegovo fotokopijo,
  3. Slovenski EMŠO,
  4. Obrazec N (vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja),
  5. Originalna spričevala o zaključenem izobraževanju ter fotokopije; spričevala morajo biti legalizirana (npr. žig APOSTILLE za države podpisnice Haaške konvencije),
  6. Prevod spričeval, ki morajo biti prevedena pri zapriseženem sodnem tolmaču,
  7. Kratek opis poteka dosedanjega izobraževanja z informacijami o tem, ali je izobraževanje potekalo s prekinitvami (prešolanje, ipd.).

Dijakom, ki so vložili vlogo za priznavanje izobraževanja, šola izda odločbo, v kateri se prizna oz. ne prizna pravica do nadaljnjega izobraževanja.

Tečaj slovenskega jezika

Dijak, katerega materni jezik ni slovenski ali ni končal osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ob prvi vključitvi v srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji izkaže znanje slovenščine s potrdilom o opravljenem preizkusu znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2. Če potrdila ne predloži, opravlja preizkus znanja na šoli.

Za dijake, ki niso predložili potrdila o opravljenem preizkusu znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2 oziroma niso opravili preizkusa, šola ob začetku šolskega leta organizira intenzivni tečaj slovenščine.

Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake tujce