RAZREDNIKI IN NADOMESTNI RAZREDNIKI

 

Razrednik ima pomembno vlogo v procesu vzgoje in izobraževanja, zato se dijaki in starši nanj obračajo po pomoč, nasvete, informacije …

Delo razrednika obsega:

 • opravljanje razrednih ur (1 uro na teden), na katerih poteka sprotno reševanje razredne problematike (izostajanje, ocenjevanje, vzgojna problematika, tematske ure idr.),
 • koordiniranje dela z  ravnateljem in svetovalno službo,
 • seznanjanje dijakov in staršev z novimi pravilniki MIZŠ ali internimi predpisi šole,
 • pripravo letnega programa razrednih ur (vsaj 10 razrednih ur mora biti tematskih),
 • sklicevanje in vodenje sestankov oddelčnega učiteljskega zbora,
 • sodelovanje s starši na roditeljskih sestankih, govorilnih urah (vsak teden enkrat dopoldan, na skupnih popoldanskih po programu šole) ali v drugih oblikah (telefonski pogovori, elektronska pisna obvestila idr.),
 • svetovalno delo z dijaki (govorilne ure za dijake),
 • vodenje postopka za izrek vzgojnih ukrepov za lažje kršitve, odločanje o vzgojnih ukrepih,
 • vodenje in hranjenje dokumentacije,
 • sprejemanje predlogov, želja in pritožb staršev ter njihovo reševanje,
 • sodelovanje z ravnateljem,
 • seznanjanje dijakov in staršev z obvestili vodstva šole,
 • izdaja potrdil o vpisu in drugih obrazcev po pooblastilu ravnatelja,
 • strokovno izpopolnjevanje za delo razrednika,
 • opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom in po navodilih ravnatelja,
 • spremljanje dijakov na ekskurzijah, športnih dnevih in dejavnostih IND.

 Razredna ura pomeni za dijake skupno reševanje težav in spodbuja iskrenost misli, mnenj ter predlogov, zato se mora učitelj nanjo pripraviti.

V tem šolskem letu bo delo razrednikov namenjeno:

 • odnosu med učenci (različne delavnice idr.),
 • izboljšanju razredne klime,
 • skupinskemu delu, preprečevanju nasilja, učenju strpnosti idr.,
 • spremljavi izostajanja dijakov in preprečevanju izostajanja,
 • učni pomoči drug drugemu,
 • izboljšanju učnega uspeha,
 • preprečevanju osipa dijakov,
 • spodbujanje dijakov k vključitvi v krožke in dejavnosti na šoli,
 • individualnim razgovorom z dijaki,
 • evalvaciji učnega uspeha dijakov v posameznem konferenčnem obdobju,
 • tematskim razrednim uram,
 • razvijanju pripadnosti šoli,
 • vključevanju staršev v življenje šole,
 • drugim obravnavam.

 EKONOMSKA GIMNAZIJA

RAZREDNIK IN NADOMESTNI RAZREDNIK ODDELEK DEKLETA FANTJE SKUPAJ
Mojca KOCJAN

Breda ŠVARA

1. A EG
Ingrid KODARIN

Vesna EBERLE

1. B EG
Tanja BENČIČ RIHTARŠIČ

Meri LOGAR

2. a EG
Tea RACE

Miha Jelovčan

2. b EG
Nataša PRIMOŽIČ

Nataša VRČON TRATAR

3. a EG
Nataša JERMAN

Tatiana Elisabet PRIMOŽIČ

3. b EG
Meri LOGAR

Nataša PRIMOŽIČ

4. a EG
Martina TOPLIŠEK

Nataša JERMAN

4. b EG

 EKONOMSKI TEHNIK

RAZREDNIK IN NADOMESTNI RAZREDNIK ODDELEK DEKLETA FANTJE SKUPAJ
Eva ZORKO

Mirjana DUJC

1. a ET
Katja BENČIČ

Doris POHLEN GOBBO

1. b ET
Tea MAKIVIĆ

Ingrid PEROŠA

1. c ET
Mojca BUTINAR MUŽINA

Alenka PETRIČ

2. a ET
Petra BREMEC

Darja PALČIČ

2. b ET
Sonja ŠULIGOJ

Boris GOMEZEL

2. c ET
Maja KUGONIČ

Ingrid BARUCA

3. a ET
Leon SENICA

Dolores OMAHEN

3. b ET
Nino LEGNAR

Leon SENICA

4. a ET
Mojca LAZAR

Mojca KOCJAN

4. b ET

ADMINISTRATOR

 

RAZREDNIK IN NADOMESTNI RAZREDNIK ODDELEK DEKLETA FANTJE SKUPAJ
Klemen MAUČEC

Smiljana ŠKVARČ

1. AD
Smiljana ŠKVARČ

Mirjana DUJC

2. AD
Nataša STOPAR

Valerija JAKOVAC

3. AD

TRGOVEC

RAZREDNIK IN NADOMESTNI RAZREDNIK ODDELEK DEKLETA FANTJE SKUPAJ
Nika FLEIHTINGER

Katarina FURLAN

1. TR
Tine FARKAŠ

Silvana CIJAN

2. TR
Nataša STOPAR

Valerija JAKOVAC

3. TR

  EKONOMSKI TEHNIK – POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

RAZREDNIK IN NADOMESTNI RAZREDNIK ODDELEK DEKLETA FANTJE SKUPAJ
Tanja SKOK

Nika FLEIHTINGER

4. ET-PTI
Stanka VINČEC

Mojca LAZAR

5. ET-PTI

POKLICNI TEČAJ

 

RAZREDNIK IN NADOMESTNI RAZREDNIK ODDELEK DEKLETA FANTJE SKUPAJ
Ester JERKIČ ŠTURM

Andrejka ŠAVRON

ET-PT