RAZREDNIKI IN NADOMESTNI RAZREDNIKI

 

Razrednik ima pomembno vlogo v procesu vzgoje in izobraževanja, zato se dijaki in starši nanj obračajo po pomoč, nasvete, informacije …

Delo razrednika obsega:

 • opravljanje razrednih ur (1 uro na teden), na katerih poteka sprotno reševanje razredne problematike (izostajanje, ocenjevanje, vzgojna problematika, tematske ure idr.),
 • koordiniranje dela z  ravnateljem in svetovalno službo,
 • seznanjanje dijakov in staršev z novimi pravilniki MIZŠ ali internimi predpisi šole,
 • pripravo letnega programa razrednih ur (vsaj 10 razrednih ur mora biti tematskih),
 • sklicevanje in vodenje sestankov oddelčnega učiteljskega zbora,
 • sodelovanje s starši na roditeljskih sestankih, govorilnih urah (vsak teden enkrat dopoldan, na skupnih popoldanskih po programu šole) ali v drugih oblikah (telefonski pogovori, elektronska pisna obvestila idr.),
 • svetovalno delo z dijaki (govorilne ure za dijake),
 • vodenje postopka za izrek vzgojnih ukrepov za lažje kršitve, odločanje o vzgojnih ukrepih,
 • vodenje in hranjenje dokumentacije,
 • sprejemanje predlogov, želja in pritožb staršev ter njihovo reševanje,
 • sodelovanje z ravnateljem,
 • seznanjanje dijakov in staršev z obvestili vodstva šole,
 • izdaja potrdil o vpisu in drugih obrazcev po pooblastilu ravnatelja,
 • strokovno izpopolnjevanje za delo razrednika,
 • opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom in po navodilih ravnatelja,
 • spremljanje dijakov na ekskurzijah, športnih dnevih in dejavnostih IND.

 Razredna ura pomeni za dijake skupno reševanje težav in spodbuja iskrenost misli, mnenj ter predlogov, zato se mora učitelj nanjo pripraviti.

V tem šolskem letu bo delo razrednikov namenjeno:

 • odnosu med učenci (različne delavnice idr.),
 • izboljšanju razredne klime,
 • skupinskemu delu, preprečevanju nasilja, učenju strpnosti idr.,
 • spremljavi izostajanja dijakov in preprečevanju izostajanja,
 • učni pomoči drug drugemu,
 • izboljšanju učnega uspeha,
 • preprečevanju osipa dijakov,
 • spodbujanje dijakov k vključitvi v krožke in dejavnosti na šoli,
 • individualnim razgovorom z dijaki,
 • evalvaciji učnega uspeha dijakov v posameznem konferenčnem obdobju,
 • tematskim razrednim uram,
 • razvijanju pripadnosti šoli,
 • vključevanju staršev v življenje šole,
 • drugim obravnavam.

 EKONOMSKA GIMNAZIJA

RAZREDNIK IN NADOMESTNI RAZREDNIK ODDELEK DEKLETA FANTJE SKUPAJ
Tanja BENČIČ RIHTARŠIČ

Meri LOGAR

1. A EG 22 8 30
Tea RACE

Miha Jelovčan

1. B EG 15 15 30
Nataša PRIMOŽIČ

Andreja MARZI

2. a EG 15 10 25
Nataša JERMAN

Gregor SOTLAR

2. b EG 18 5 23
Meri LOGAR

Tanja BENČIČ RIHTARŠIČ

3. a EG 16 11 27
Pija STEGEL

Doris HRVATIN

3. b EG 21 5 26
Mojca KOCJAN

Breda ŠVARA

4. a EG 16 5 21
Katarina FURLAN

Nataša VRČON TRATAR

4. b EG 12 6 18

 EKONOMSKI TEHNIK

RAZREDNIK IN NADOMESTNI RAZREDNIK ODDELEK DEKLETA FANTJE SKUPAJ
Mojca BUTINAR MUŽINA

Alenka PETRIČ

1. a ET 16 14 30
Petra BREMEC

Mojca LAZAR

1. b ET 18 11 29
Sonja ŠULIGOJ

Boris GOMEZEL

1. c ET 19 11 30
Maja KUGONIČ

Branka ŽERJAL

2. a ET 18 11 29
Leon SENICA

Doris POHLEN GOBBO

2. b ET 17 11 28
Nino LEGNAR

Darja PALČIČ

3. a ET 10 19 29
Mojca LAZAR

Ingrid PEROŠA

3. b ET 12 13 25
Keith KLEVA

Ingrid KODARIN

4. a ET 12 18 30
Ester JERKIČ ŠTURM

Verka ISOVSKA

4. b ET 9 13 22

ADMINISTRATOR

 

RAZREDNIK IN NADOMESTNI RAZREDNIK ODDELEK DEKLETA FANTJE SKUPAJ
Smiljana ŠKVARČ

Gregor SOTLAR

1. AD 22 5 28
Valerija JAKOVAC

Eva ZORKO

2. AD 15 5 20
Senija SMAJLAGIĆ

Nataša JERMAN

3. AD 11 4 15

TRGOVEC

RAZREDNIK IN NADOMESTNI RAZREDNIK ODDELEK DEKLETA FANTJE SKUPAJ
Tine FARKAŠ

Robi POČKAJ

1. TR 15 13 28
Nataša STOPAR

Martin KORYTOWSKI

2. TR 10 7 17
Samo ŠTEMBERGER

Mirjana MAJER BABIČ

3. TR 9 8 17

  EKONOMSKI TEHNIK – POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

RAZREDNIK IN NADOMESTNI RAZREDNIK ODDELEK DEKLETA FANTJE SKUPAJ
Stanka VINČEC

Mirjana DUJC

4. ET-PTI 15 8 23
Tanja SKOK

Silvana CIJAN

5. ET-PTI 4 3 7

POKLICNI TEČAJ

 

RAZREDNIK IN NADOMESTNI RAZREDNIK ODDELEK DEKLETA FANTJE SKUPAJ
Dolores OMAHEN

Ingrid BARUCA

ET-PT 14 18 34