Šola lahko prilagodi šolske obveznosti:

  • dijaku, ki se vzporedno izobražuje;
  • dijaku perspektivnemu ali vrhunskemu športniku;
  • dijaku v primeru udejstvovanja v kulturnih dejavnostih;
  • dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave;
  • dijaku, ki prihaja iz tuje države;
  • dijaku v utemeljenih primerih (zdravniško priporočilo).

V nadaljevanju so dostopni obrazci za posamezen status.

Status športnika

Vloga za dodelitev statusa

Potrdilo o statusu športnika  

Pravilnik o pravicah in dolžnostih športnika na SEPŠ

Ostali statusi
Poleg vloge za prilagoditev obveznosti dijaku je potrebno priložiti tudi ustrezna potrdila (definirano v vlogi), sicer vloga ni popolna in dijaku status ne pripada.