KOMISIJA ZA KAKOVOST

Splošne določbe

Šola zagotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela po načelih celovitega sistema vodenja kakovosti, ki upošteva tudi skupni evropski okvir zagotavljanja kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Kazalnike kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja določi pristojni strokovni svet.

Svet šole, na predlog ravnateljice, imenuje komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela. Sestavljajo jo predsednik oziroma predsednica in člani oziroma članice, imenovani izmed strokovnih delavcev oziroma delavk šole, predstavnikov oziroma predstavnic delodajalcev, predstavnikov dijakov in predstavnikov staršev.

Komisijo sestavlja predsednik in najmanj pet članov.

Šola vsako leto objavi poročilo komisije za kakovost na svoji spletni strani.

Naloge in pristojnosti

Komisija za kakovost:

 • presoja splošne ravni kakovosti izobraževalnega zavoda, razvitosti in učinkovitosti notranjega sistema kakovosti in aktivnosti, ki potekajo v zvezi s kakovostjo,
 • sproža razprave o dolgoročnih razvojnih usmeritvah zavoda v povezavi s standardi kakovosti, ki jih želi dosegati,
 • vpeljuje metode in pristope, ki prispevajo k izgradnji celovitega notranjega sistema kakovosti in vpetosti vseh v zavodu v procese dolgoročnega razvoja kakovosti zavoda,
 • presoja vrste in učinkovitost rednega spremljanja kakovosti, ki se izvaja v zavodu, vpeljuje dodatne pristope, če so potrebni, skrbi za redno objavljanje rezultatov spremljav ter sproža razprave o teh rezultatih v različnih strokovnih organih delovanja zavoda (ŠRT, učiteljski zbor, strokovni aktivi …),
 • sprejema odločitve o začetku izpeljave samoevalvacije, področju, podpodročjih in kazalnikih, ki se bodo presojali, oblikovanju (projektne, delovne) skupine, ki bo natančneje načrtovala in izpeljevala samoevalvacijo,
 • organizira in sodeluje pri pripravi inštrumentarija za presojanje kakovosti,
 • organizira in sodeluje pri anketiranju, intervjuvanju, analizah dokumentacije, zgledovanju, fokusnih skupin, kolegialne presoje in drugih metodah, ki se izvajajo v zavodu v procesih presojanja kakovosti,
 • letno spremlja potek samoevalvacije,
 • presoja rezultate samoevalvacije in organizira razprave o rezultatih samoevalvacije v zavodu,
 • pripravi predloge akcijskega načrta za razvoj kakovosti na podlagi ugotovitev samoevalvacije za obravnavo v kolektivu in sprejem na svetu zavoda,
 • spremlja izvajanje akcijskega načrta za razvoj kakovosti in sproža razprave v kolektivu o učinkovitosti na novo vpeljanih ukrepov in procesov, ki jih vsebuje.

Komisija za kakovost skrbi za organizirano načrtovanje in pristopanje k spremljanju kakovosti in samoevalvacijam v zavodu in v ta namen pripravlja:

 • predlog letnega načrta dela na področju kakovosti za celotni zavod, tudi z opredelitvijo načrta lastnega dela v njem,
 • načrte usposabljanja zaposlenih in zunanjih sodelavcev v zvezi z razvojem kakovosti,
 • vsebine o aktivnostih v zvezi s kakovostjo in njihovih učinkih za objavo na spletni podstrani zavoda o kakovosti ter skrbi za urejenost in ažurnost te spletne podstrani,
 • predlog letnega poročila o kakovosti za celotni zavod in poskrbi za njegovo objavo na spletni strani zavoda,
 • druge naloge, ki prispevajo k organiziranemu načrtovanju in pristopanju k spremljanju kakovosti in samoevalvacijam v zavodu.

Člani

 

PREDSTAVNIKI DELAVCEV
Mirjana Dujc, predsednica
Nataša Stopar, namestnica predsednice
Meri Logar
Petra Bremec
Andrejka Šavron

 

PREDSTAVNICA DIJAKOV
Brina Cunja

 

PREDSTAVNICA STARŠEV
Anita Novak

 

PREDSTAVNIK DELODAJALCEV
Peter Zudič