IZOBRAŽEVANJE KONČAJO DIJAKI PROGRAMOV:

PRAVICA DO OPRAVLJANJA MATURE

Splošno oz. poklicno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal četrti letnik ekonomske gimnazije, zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne oz. poklicno-tehniške izobrazbe programa ekonomski tehnik SSI oz. ekonomski tehnik-PTI (3+2). Prav tako lahko pristopi k opravljanju poklicne mature kdor je opravil poklicni tečaj.

Splošna matura poteka v dveh izpitnih rokih:

  • spomladanskem in
  • jesenskem.

Poklicna matura poteka v treh izpitnih rokih:

  • spomladanskem,
  • jesenskem in
  • zimskem.

PRAVICA DO OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA

Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja programa Administrator oz. Trgovec.

Zaključni izpit je zaključek izobraževanja, s katerim se pridobi srednja poklicna izobrazba.

Kandidati opravljajo zaključni izpit iz 2 predmetov:

  • slovenščina (prvi predmet),
  • izdelek oz. storitev in zagovor (drugi predmet).

Zaključni izpit poteka v treh izpitnih rokih:

  • spomladanskem,
  • jesenskem in
  • zimskem.